Mataio 1:6

Mataio 1:6 TII IITIHI

Davita. Wo Davita, ke pa daame [ne *Isaraéla. Ke é alecehen, ke ni béé watihe Iésu, ke wo]: *Solomona (nyaa ten, ke ê mwode Uri ânebun)
TII IITIHI: Tii Iitihi: Élele Iitihi na mwo Coho
Teilen

Kostenlose Lesepläne und Andachten zum Thema Mataio 1:6