Mataio 1:16

Mataio 1:16 TII IITIHI

Josef. Ê mwode Josef, ke wo Maria, ê nyaa te Iésu na pii kon pie Kériso.
TII IITIHI: Tii Iitihi: Élele Iitihi na mwo Coho
Teilen