Sáng thế 1:6

Sáng thế 1:6 BPT

Sau đó Thượng Đế phán, “Phải có một cái vòm phân chia nước ra làm hai.”
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Teilen