Sáng thế 1:4

Sáng thế 1:4 BPT

Thượng Đế nhận thấy ánh sáng thật tốt lành, nên Ngài phân ánh sáng ra với bóng tối.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Teilen