Sáng thế 1:23

Sáng thế 1:23 BPT

Buổi chiều qua, buổi mai đến. Đó là ngày thứ năm.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Teilen