Sáng thế 1:19

Sáng thế 1:19 BPT

Buổi chiều qua, buổi sáng đến. Đó là ngày thứ tư.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Teilen