Sáng thế 1:15

Sáng thế 1:15 BPT

Các đèn trên trời sẽ chiếu sáng đất.” Sự việc liền xảy ra như vậy.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Teilen