Sáng thế 1:13

Sáng thế 1:13 BPT

Buổi chiều qua, buổi sáng đến. Đó là ngày thứ ba.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Teilen