Lizsij dih Gaihcij 1
YBNT
1
Seiqgyaiq dih laizlig
1Gaihcij dwg Cangqdiq cauh gwnzmbwn caeuq lajdeih okdaeuj he. 2Ngamqngamq cauh mwhde, gijmaz gijmaz cungj mij baenz maz yiengh—hoengq vatvat, laep saengxsaengx, laeg lumxlumx, luj raemx laeg mij'z daej nwih. Gij Hoenzsaenz Cangqdiq youq gwnz raemx mbin yubyub.
3Gajlaeng Cangqdiq naeuz: “Rongh!” Yiengq couh doq miz rongh lo. 4De raen gij rongh he baenz; couh dawz gij rongh caeuq gij laep doxfaen okdaeuj. 5De couh an gij rongh heuh guh ‘doengxngoenz,’ gij laep an guh ‘doengxngwnz.’ Yiengq doengxngoenz caeuq doengxngwnz, couh dwg ngoenz he lo.
6Gajlaeng Cangqdiq caiq naeuz: “Caengz gvangq yubyub he mbe okdaeuj! Cab haeuj gij raemx he bae, dawz gij raemx doxgek hwnjdaeuj!” 7Yiengq de doq gangj couh doq baenz lo. De cauh ok caengz gvangq yubyub mwnq le, couh dawz gij raemx gek baenz song caengz hwj, caengz he youq baixgwnz, caengz he youq baixlaj, couh yienghneix cauh baenz lo. 8De couh heuh caengz cungqgyan mwnq guh ‘mbwn.’ Yiengq doengxhaet goq, doengxhaemh daeuj, couh dwg ngoenz daixngeih lo.
9Cangqdiq caiq naeuz: “Gij raemx laj mbwn gyonj youq mwnq he hwj! Hawj gij doem loh okdaeuj!” Yiengq de doq gangj couh doq baenz lo. 10De an mwnq doem hawq mwnq heuh guh ‘deih,’ an mwnq raemx doxgyonj mwnq heuh guh ‘haij.’ De raen yienghneix caemh baenz.
11Cangqdiq caiq naeuz: “Doem, hwnj doeng go sae go! Hwnj go dawz ceh hah, go mak miz ceh hah! Hwnj gak go gak yiengh.” Yiengq de doq gangj couh doq baenz lo. 12Gij doem couh yienghneix miz doeng go sae go heu swdswd he did hwnjdaeuj: go haeux hah, go byaek hah, go mak hah, gak go gak yiengh. De raen yienghneix caemh baenz. 13Yiengq doengxhaet goq, doengxhaemh daeuj, couh dwg ngoenz daixsam lo.
14-15 Cangqdiq caiq naeuz: “Doengh aen rongh sagsag!” [15b]Yiengq de doq gangj couh doq baenz lo. [14b]De caiq naeuz: “Doengh aen rongh, youq gwnzmbwn rongh! Faen doengxngwnz doengxngoenz, dingh ok ngoenz, bi, ciet, [15a]caemh rongh roengz doem ma, ciuq lajdoem goqdoh bae.” 16Couh yienghneix, de cauh song aen rongh sagsag hung he, aen gyangjngoenz caeuq aen ndwen, caeuq baenx gyoengq ndaundeiq. Aen gyangjngoenz haemq hung, ciuq doengxngoenz; aen ndwen haemq iq, ciuq doengxngwnz. 17Cangqdiq dawz doengh aen rongh neix baij coengq youq gwnzmbwn, hawj doengh aen de ciuq roengz lajdoem ma, ciuq goqdoh, 18hawj doengh aen de dingh ok doengxngoenz doengxngwnz, faen ok gij rongh caeuq gij laep. De raen yienghneix caemh baenz. 19Yiengq doengxhaet goq, doengxhaemh daeuj, couh dwg ngoenz daixseiq lo.
20Cangqdiq caiq naeuz: “Youq ndaw raemx ij miz doeng duz sae duz lix! Ij baenx gyoengq baenx gyoengq hwj!” Yiengq de doq gangj couh doq miz lo. Cangqdiq caiq naeuz: “Youq gwnzmbwn ij miz gak cungj roeg, baenx bang baenx bang mbin bae mbin dauq!” Yiengq de doq gangj couh doq miz lo. 21Couh yienghneix, de couh cauh doengh duz hunghung loetloet he youq ndaw haij caeuq gak cungj doengh duz youq ndaw raemx he, caiq cauh doengh duz miz fwed ndaej mbin he, gak duz gak yiengh. De raen yienghneix caemh baenz. 22Cangqdiq youhcaiq hoh fuk hawj doengh duz neix naeuz: “Doengh duz youq ndaw raemx he, gou hawj faenhsou ndaej fat lwg lailai hwj, fat hwj ndaw haij rim bae. Doengh duz roeg mbin youq cungqgyan mbwn he, gou caemh hawj faenhsou ndaej fat lwg lai hwj.” 23Yiengq doengxhaet goq, doengxhaemh daeuj, couh dwg ngoenz daixhaj lo.
24Cangqdiq caiq naeuz: “Doeng duz sae duz lajdeih! Duz loegcuk! Duz daek duz nengz! Duz nyaen duz yex!” Yiengq de doq gangj couh doq miz lo. 25Cangqdiq couh yienghneix cauh ok sojmiz dih doenghduz, gak duz gak yiengh. De raen yienghneix caemh baenz.
26Cangqdiq youhcaiq naeuz: “Daegraeuz ij cauh vunz, cauh gyoengqde luj raeuz, sawjhawj gyoengqde guenj gij bya ndaw haij hah, gij roeg gwnz mbwn hah, gij loegcuk hah, doenghgij duz nyaen duz yex hah, caeuq doenghgij duz daek duz nengz hah, sojmiz hih doenghduz cungj guenj liux bae.” 27Yienghneix Cangqdiq couh cauh vunz lo. De cauh luj bonjfaenh de, cauh baenz vunzsai caeuq vunzbaz. 28Cauh le, Cangqdiq couh hoh fuk hawj song boux de, doiq gyoengqde naeuz: “Faenhsou ij fat doengh daih gajlaeng lailai hwj, hwngqhwngq seiqseiq, lajmbwn dauqcawq cungj miz bae. Faenhsou caemh ij guenj baenx cenz lajmbwn: guenj gij bya ndaw haij, gij roeg gwnz mbwn, caeuq gij doenghduz youq lajdeih youq he.”
29De vanzlij naeuz: “Neq! Lajmbwn doengh go miz ceh caeuq doengh go dawz mak he hah, gou cungj nyok hawj faenhsou aeu ma gw. 30Doengh go heu swdswd he hah, gou couh nyok hawj doenghduz aeu ma gw. Duz nyaen duz yex hah, duz daek duz nengz hah, duz roeg gwnz mbwn hah, fanjcingq dwg duz diemjcaw he, couh ndaej gw doengh go de lo.” Yiengq de couh yienghneix dingh ndei lo.
31Guh ndaej le, Cangqdiq yawjyawj, raen sojmiz de cauh okdaeuj hih cungj baenz raixcaix. Yiengq doengxhaet goq, doengxhaemh daeuj, couh dwg ngoenz daixroek lo.