RAPHA HIQWA LAK BOMPHAHO
TANGSA-BSI
BOMPHAHO
Ara amang Rapha Hiqwa ngutlaq liichum arka “arang chong” nguta ngo riito. Ara lakdap na ra nai hiq phansang wantaq, maiqse phansang wantaq, kiimaq ngarai dongpha wantaq nai ara mangjong hiq na chamchao saü wantaq, kiimaq Shiikeawe raq maiqse ka jamkho peng wantlaq, kra chongtlo. Ara Rapha Hiqwa Lak arka ajong mannai na tiikhotlo:
1. Ajong 1-11 na saüli ka mangjong hiq phansang wan bom nai maiq phan ngusaq kra man phan chongtlo. Arjaq Atam nai Ewaq, Kain nai Abel, Nowaq nai rathup jüjang, kiimaq Bebilon wa Kongmong Chong manphan chongtlo.
2. Ajong 12-50 na saüli ka Israilnok phan wa apha wan tsangtitiim manphan chongtlo. Apha shaq shaq ka Abraham. Apaiq ka kamtsantsii ajong thü wanto kiimaq Shiikeawe aming wokhong na pharang rang sito. Kra jai wiishe ka ase Isak manphan, kiimaq asaü Jakob manphan (apaiq ka Israil ngutiimin ngutlo) kra chongtlo. Kiimaq Jakob setiim maiqwe sere roqshi ri wenai, tsangshiq ka Israilnok maiq phan phan roqshi ri phan nai kra pha wantibi riito. Kiimaq tsangshiq asetiim phong wa ase weshi Joseph kra man phan kiimaq Joseph lümaq Jakob nai asetiim abiti ka tsangta tsangwii nong nong maq Ejip mung na laüho raüta shongkai chang dongkitaq mra thun pintaq manphan kra chongtlo.
Riita ara lakdap niika maiqse manphan chongtlo. Shatmaq arka akhek pinthum ka Shiikeawe raq maiqse miitu jamlai wa shamkuq wantaq kra chongtlo. Ara lakdap na Shiikeawe riidea ra nai hiq ka phansangto nguta phataqtaq maq chongtlo. Kiimaq Shiikeawe riika asengi maiqse khuthaq na mangchan tsantsii tiichhi kuq ruq miraq nguta kiqkham bomtsi maq tiisuptlo. Ara lakdap na manphan kunli na arang chong bomtsi ka Shiikeawe rong arai nai apaiq raq kha photaq raüta ashut aphitti ma mo tiihotlaq raüta, raüta asenginok ka shun shea wantlaq kiimaq asenginok ka khrum kuqtlaq raüta tsangshiq rilung na tiichhanchhi wantlaq kra chongtlo. Ara rathupse wa manphan lakdap waiqtaq arka maiqse rilung na kamtsantsii thüwantaq kra manphan kiimaq kra kamtsantsii ka atra maq riimwan ruq miitu waiqthüto.
BOMKHUPO THUN
Ra nai hiq kiimaq maiqse phansang wan bom chongtlo 1.1—2.25
Ngarai dong pha wan nai chamchao saüpha wan 3.1-24
Atam pat maq riita Nowaq pat na saüli 4.1—5.32
Nowaq pat na rathup jüjang 6.1—10.32
Bebilon kongmong chong 11.1-9
Shem pat maq riita Abram pat na saüli 11.10-32
Atitiim thun: Abraham, Isak, Jakob 12.1—35.29
Esau saüsetiim 36.1-43
Joseph nai aphutiim 37.1—45.28
Israilnok Ejip mung na 46.1—50.26

Tangsa Naga Bible - ASII LAKDAP

Copyright © 2015 by The Bible Society of India
Used by permission. All rights reserved worldwide.

Mehr über die Tangsa Naga Bible (BSI) erfahren