Mattayo 1:16

Mattayo 1:16 DTGANT09

Yakkobo gwajiilu Yoseefu siyeeda Mariya was gheamatta Yeesuuyda suguura Gristo.
DTGANT09: NEAJEEDA EESH BEA BUUNEESSEAN
Teilen