مَتّی 24
NMV

مَتّی 24

24
نشانه‌های پایان عصر حاضر
مَتّی 24‏:1‏-51 – مَرقُس 13‏:1‏-37؛ لوقا 21‏:5‏-36
1هنگامی که عیسی معبد را ترک گفته، به راه خود می‌رفت، شاگردانش نزدش آمدند تا نظر او را به بناهای معبد جلب کنند. 2عیسی به آنان گفت: «همۀ اینها را می‌بینید؟ آمین، به شما می‌گویم، سنگی بر سنگ دیگر باقی نخواهد ماند، بلکه همه فرو خواهد ریخت.»
3وقتی عیسی بر کوه زیتون نشسته بود، شاگردانش در خلوت نزد او آمده، گفتند: «به ما بگو این وقایع کِی روی خواهد داد و نشانۀ آمدن تو و پایان این عصر#24‏:3 یا: ”نظام کنونی جهان“. چیست؟» 4عیسی پاسخ داد: «به‌هوش باشید تا کسی گمراهتان نکند. 5زیرا بسیاری به نام من خواهند آمد و خواهند گفت، ”من مسیح هستم،“ و بسیاری را گمراه خواهند کرد. 6همچنین دربارۀ جنگها خواهید شنید و خبر جنگها به گوشتان خواهد رسید. امّا مشوش مشوید، زیرا چنین وقایعی می‌باید رخ دهد، ولی هنوز پایان فرا نرسیده. 7نیز قومی بر قوم دیگر و حکومتی بر حکومت دیگر بر خواهند خاست. و قحطیها و زلزله‌ها در جایهای گوناگون خواهد آمد. 8امّا همۀ اینها تنها آغاز درد زایمان است.
9«در آن زمان شما را تسلیم خواهند کرد تا آزار بسیار بینید، و شما را خواهند کشت. همۀ قومها به‌خاطر نام من از شما نفرت خواهند داشت. 10در آن روزها بسیاری از ایمان خود بازگشته، به یکدیگر خیانت خواهند کرد و از یکدیگر متنفر خواهند شد. 11پیامبران دروغینِ زیادی برخاسته، بسیاری را گمراه خواهند کرد. 12در نتیجۀ افزونی شرارت، محبت بسیاری به سردی خواهد گرایید. 13امّا هر که تا به پایان پایدار بماند، نجات خواهد یافت. 14و این بشارت پادشاهی در سرتاسر جهان اعلام خواهد شد تا شهادتی برای همۀ قومها باشد. آنگاه پایان فرا خواهد رسید.
15«پس چون آنچه را دانیال نبی ’مکروهِ ویرانگر‘#دانیال ۹‏:۲۷؛ ۱۱‏:۳۱؛ ۱۲‏:۱۱. نامیده در مکان مقدّس بر پا بینید-خواننده دقّت کند - 16آنگاه هر که در یهودیه باشد، به کوهها بگریزد؛ 17و هر که بر بام خانه باشد، برای برداشتن چیزی، فرود نیاید؛ 18و هر که در مزرعه باشد، برای برگرفتن قبای خود به خانه بازنگردد. 19وای بر زنان آبستن و مادران شیرده در آن روزها! 20دعا کنید که فرار شما در زمستان یا در روز شَبّات نباشد. 21زیرا در آن زمان چنان مصیبت عظیمی روی خواهد داد که مانندش از آغاز جهان تا کنون روی نداده، و هرگز نیز روی نخواهد داد. 22اگر آن روزها کوتاه نمی‌شد، هیچ بشری جان سالم به در نمی‌برد. امّا به‌خاطر برگزیدگان کوتاه خواهد شد.
23«در آن زمان، اگر کسی به شما گوید، ”ببینید، مسیح اینجاست!“ یا ”مسیح آنجاست!“ باور مکنید. 24زیرا مسیحان کاذب و پیامبران دروغین برخاسته، آیات و معجزات عظیم به ظهور خواهند آورد تا اگر ممکن باشد، حتی برگزیدگان را گمراه کنند. 25ببینید، پیشاپیش به شما گفتم. 26بنابراین اگر به شما بگویند، ”او در بیابان است،“ به آنجا نروید؛ و اگر بگویند، ”در اندرونی خانه است،“ باور مکنید. 27زیرا همچنانکه صاعقه در شرق آسمان پدید می‌آید و نورش تا به غرب می‌رسد، ظهور پسر انسان نیز چنین خواهد بود. 28هر جا لاشه‌ای باشد، لاشخوران در آنجا گرد می‌آیند.
29«بلافاصله، پس از مصیبتِ آن روزها
«”خورشید تاریک خواهد شد
و ماه دیگر نور نخواهد افشاند؛
ستارگان از آسمان فرو خواهند ریخت،
و نیروهای آسمان به لرزه در‌ خواهند آمد.“#اِشعیا ۱۳‏:۱۰ و ۳۴‏:۴.
30آنگاه نشانۀ پسر انسان در آسمان ظاهر خواهد شد و همۀ طوایف جهان بر سینۀ خود خواهند زد، و پسر انسان را خواهند دید که با قدرت و جلال عظیم بر ابرهای آسمان می‌آید. 31او فرشتگان خود را با نفیر بلند شیپور خواهد فرستاد و آنها برگزیدگان او را از چهار گوشۀ جهان،#24‏:31 در اصل یونانی: ”از چهار باد“. از یک کران آسمان تا به کران دیگر، گرد هم خواهند آورد.
32«حال، از درخت انجیر این درس را فرا گیرید: به محض اینکه شاخه‌های آن جوانه زده برگ می‌دهد، درمی‌یابید که تابستان نزدیک است. 33به همین‌سان، هر گاه این چیزها را ببینید، درمی‌یابید که او#24‏:33 یا ”پایان“. نزدیک، بلکه بر در است. 34آمین، به شما می‌گویم، تا این همه روی ندهد، این نسل#24‏:34 یا: ”این قوم“. از میان نخواهد رفت. 35آسمان و زمین زایل خواهد شد، امّا سخنان من هرگز زوال نخواهد پذیرفت.
انتظار برای بازگشت مسیح
مَتّی 24‏:37‏-39 – لوقا 17‏:26 و 27 مَتّی 24‏:45‏-51 – لوقا 12‏:42‏-46
36«هیچ‌کس آن روز و ساعت را نمی‌داند جز پدر؛ حتی فرشتگان آسمان و پسر نیز از آن آگاه نیستند. 37زمان ظهور پسر انسان مانند روزگار نوح خواهد بود. 38در روزهای پیش از توفان، قبل از اینکه نوح به کشتی درآید، مردم می‌خوردند و می‌نوشیدند و زن می‌گرفتند و شوهر می‌کردند 39و نمی‌دانستند چه در پیش است. تا اینکه توفان آمد و همه را با خود برد. ظهور پسر انسان نیز همین‌گونه خواهد بود. 40از دو مرد که در مزرعه هستند، یکی برگرفته و دیگری واگذاشته خواهد شد. 41و از دو زن که با هم دستاس می‌کنند، یکی برگرفته و دیگری واگذاشته خواهد شد. 42پس بیدار باشید، زیرا نمی‌دانید سرورِ شما چه روزی خواهد آمد. 43این را بدانید که اگر صاحبخانه می‌دانست دزد در چه پاسی از شب می‌آید، بیدار می‌ماند و نمی‌گذاشت به خانه‌اش دستبرد زنند. 44پس شما نیز آماده باشید، زیرا پسر انسان در ساعتی خواهد آمد که انتظارش را ندارید.
45«پس آن غلام امین و دانا کیست که اربابش او را به سرپرستی خانوادۀ خود گماشته باشد تا خوراک آنان را به‌موقع بدهد؟ 46خوشا به حال آن غلام که چون اربابش بازگردد، او را مشغول این کار ببیند. 47آمین، به شما می‌گویم، که او را بر همۀ مایملک خود خواهد گماشت. 48امّا اگر آن غلام، شریر باشد و با خود بیندیشد که ”اربابم تأخیر کرده است،“ 49و به آزار همکاران خود بپردازد و با میگساران مشغول خوردن و نوشیدن شود، 50آنگاه اربابش در روزی که انتظار ندارد و در ساعتی که از آن آگاه نیست خواهد آمد 51و او را از میان دو پاره کرده، در جایگاه ریاکاران خواهد افکند، جایی که گریه و دندان به دندان ساییدن خواهد بود.

The Persian New Millennium Version © 2014, is a production of Elam Ministries. All rights reserved.

www.kalameh.com/shop


Mehr über die هزارۀ نو erfahren

Ermutigt und fordert dich heraus, jeden Tag die Gemeinschaft mit Gott zu suchen.


YouVersion verwendet Cookies, um deine Erfahrung zu personalisieren. Durch die Nutzung unserer Webseite akzeptierst du unsere Verwendung von Cookies, wie in unserer Datenschutzrichtlinie beschrieben.