رومیان 8:34

رومیان 8:34 NMV

کیست که محکومشان کند؟ مسیحْ عیسی که مرد، بلکه برخیزانیده نیز شد و به دست راست خداست، اوست که برای ما شفاعت می‌کند!
NMV: هزارۀ نو
Teilen