رومیان 8:28

رومیان 8:28 NMV

می‌دانیم در حق آنان که خدا را دوست می‌دارند و بر طبق ارادۀ او فرا خوانده شده‌اند، همۀ چیزها با هم برای خیریت در کار است.
NMV: هزارۀ نو
Teilen

رومیان 8:28

Teilen