رومیان 8:21

رومیان 8:21 NMV

خودِ خلقت نیز از بندگی فساد رهایی خواهد یافت و در آزادی پرجلال فرزندان خدا سهیم خواهد شد.
NMV: هزارۀ نو
Teilen