رومیان 8:12

رومیان 8:12 NMV

پس ای برادران، ما مدیونیم، امّا نه به نَفْس، تا بر طبق آن زندگی کنیم.
NMV: هزارۀ نو
Teilen