رومیان 14:5

رومیان 14:5 NMV

کسی یک روز را از دیگر روزها مقدّستر می‌شمارد؛ فردی دیگر، همۀ روزها را یکسان می‌پندارد. هر کس در ذهن خودش کاملاً متقاعد باشد.
NMV: هزارۀ نو
Teilen