رومیان 14:2

رومیان 14:2 NMV

ایمانِ یکی به او اجازه می‌دهد هر غذایی را بخورد، امّا دیگری که ایمانش ضعیف است، فقط سبزیجات می‌خورد.
NMV: هزارۀ نو
Teilen