رومیان 14:17

رومیان 14:17 NMV

زیرا پادشاهی خدا خوردن و نوشیدن نیست، بلکه پارسایی، سلامتی و شادی در روح‌القدس است.
NMV: هزارۀ نو
Teilen