رومیان 14:12

رومیان 14:12 NMV

پس هر یک از ما حساب خود را به خدا باز خواهد داد.
NMV: هزارۀ نو
Teilen

Kostenlose Lesepläne und Andachten zum Thema رومیان 14:12