رومیان 14:1

رومیان 14:1 NMV

کسی را که ایمانش ضعیف است، بپذیرید، بی‌آنکه دربارۀ مسائل مورد تردید، حکم صادر کنید.
NMV: هزارۀ نو
Teilen