رومیان 13:8

رومیان 13:8 NMV

هیچ دِینی به کسی نداشته باشید جز اینکه یکدیگر را پیوسته محبت کنید. زیرا هر که به دیگری محبت کند، در واقع شریعت را به جا می‌آورد.
NMV: هزارۀ نو
Teilen