رومیان 13:6

رومیان 13:6 NMV

به همین سبب نیز مالیات می‌پردازید، زیرا صاحبان قدرت که تمامِ وقت خود را وقف کار حکومت می‌کنند، خدمتگزاران خدایند.
NMV: هزارۀ نو
Teilen

Kostenlose Lesepläne und Andachten zum Thema رومیان 13:6