رومیان 13:5

رومیان 13:5 NMV

پس آدمی باید نه تنها برای پرهیز از غضب، بلکه به سبب وجدان خود نیز تسلیم قدرتها باشد.
NMV: هزارۀ نو
Teilen

Kostenlose Lesepläne und Andachten zum Thema رومیان 13:5