رومیان 13:12

رومیان 13:12 NMV

شبْ رو به پایان است و روز نزدیک شده است. پس بیایید اعمال تاریکی را به سویی نهیم و زرۀ نور را در بر کنیم.
NMV: هزارۀ نو
Teilen

Kostenlose Lesepläne und Andachten zum Thema رومیان 13:12