رومیان 13:10

رومیان 13:10 NMV

محبت، به همسایۀ خود بدی نمی‌کند؛ پس محبت تحقق شریعت است.
NMV: هزارۀ نو
Teilen

رومیان 13:10

Teilen