یوحنا 15:6

یوحنا 15:6 NMV

اگر کسی در من نماند، همچون شاخه‌ای است که دورش می‌اندازند و خشک می‌شود. شاخه‌های خشکیده را گرد می‌آورند و در آتش افکنده، می‌سوزانند.
NMV: هزارۀ نو
Teilen