یوحنا 15:1

یوحنا 15:1 NMV

«من تاک حقیقی هستم و پدرم باغبان است.
NMV: هزارۀ نو
Teilen