اَفِسسیان 2:22

اَفِسسیان 2:22 NMV

و در او شما نیز با هم بنا می‌شوید تا به صورت مسکنی درآیید که خدا به واسطۀ روحش در آن ساکن است.
NMV: هزارۀ نو
Teilen