اَفِسسیان 2:19

اَفِسسیان 2:19 NMV

پس دیگر نه بیگانه و اجنبی، بلکه هموطن مقدسین و عضو خانوادۀ خدایید؛
NMV: هزارۀ نو
Teilen

Kostenlose Lesepläne und Andachten zum Thema اَفِسسیان 2:19