اَفِسسیان 2:13

اَفِسسیان 2:13 NMV

امّا اکنون در مسیحْ عیسی، شما که زمانی دور بودید، به واسطۀ خون مسیح نزدیک آورده شده‌اید.
NMV: هزارۀ نو
Teilen