اَفِسسیان 2:1

اَفِسسیان 2:1 NMV

و امّا شما به سبب نافرمانیها و گناهان خود مرده بودید،
NMV: هزارۀ نو
Teilen