۲تیموتائوس 1:9

۲تیموتائوس 1:9 NMV

خدا ما را نجات داده و به زندگی مقدّس فرا خوانده است. این نه به سبب اعمال ما، بلکه به‌خاطر قصد و فیض خودِ اوست، فیضی که در مسیحْ عیسی از ایام ازل به ما عطا شده بود،
NMV: هزارۀ نو
Teilen

۲تیموتائوس 1:9

Teilen