۲تیموتائوس 1:6

۲تیموتائوس 1:6 NMV

از این رو، تو را یادآور می‌شوم که آن عطای خدا را که به واسطۀ دست گذاشتنِ من، در تو جای گرفته، شعله‌ور سازی.
NMV: هزارۀ نو
Teilen