۲تیموتائوس 1:2

۲تیموتائوس 1:2 NMV

به فرزند عزیزم، تیموتائوس: فیض و رحمت و سلامتی از جانب خدای پدر و خداوند ما مسیحْ عیسی بر تو باد.
NMV: هزارۀ نو
Teilen

Kostenlose Lesepläne und Andachten zum Thema ۲تیموتائوس 1:2