۲تیموتائوس 1:16

۲تیموتائوس 1:16 NMV

رحمت خداوند بر خانوادۀ اونیسیفوروس باد، چه او بارها جان مرا تازه کرد و از زنجیرهایم عار نداشت.
NMV: هزارۀ نو
Teilen

Kostenlose Lesepläne und Andachten zum Thema ۲تیموتائوس 1:16