۲تیموتائوس 1:13

۲تیموتائوس 1:13 NMV

با ایمان و محبتی که در مسیحْ عیسی یافت می‌شود، به آنچه از من شنیده‌ای چون الگوی تعلیم صحیح سخت بچسب.
NMV: هزارۀ نو
Teilen