۲تیموتائوس 1:11

۲تیموتائوس 1:11 NMV

و من برگماشته شده‌ام تا واعظ، رسول و معلّم این انجیل باشم.
NMV: هزارۀ نو
Teilen