۲تیموتائوس 1:10

۲تیموتائوس 1:10 NMV

ولی اکنون با ظهور نجات‌دهندۀ ما مسیحْ عیسی عیان گشته است - همان که به واسطۀ انجیل، مرگ را باطل کرد و حیات و فناناپذیری را آشکار ساخت.
NMV: هزارۀ نو
Teilen