۲تیموتائوس 1:1

۲تیموتائوس 1:1 NMV

از پولس، که به خواست خدا و به‌خاطر وعدۀ حیاتی که در مسیحْ عیسی یافت می‌شود، رسول مسیحْ عیساست،
NMV: هزارۀ نو
Teilen

Kostenlose Lesepläne und Andachten zum Thema ۲تیموتائوس 1:1