۲تسالونیکیان 2:15

۲تسالونیکیان 2:15 NMV

پس، ای برادران، استوار باشید و سنّتهایی را که چه با سخنِ زبان و چه با نامه به شما سپردیم، نگاه دارید.
NMV: هزارۀ نو
Teilen

Kostenlose Lesepläne und Andachten zum Thema ۲تسالونیکیان 2:15