۱یوحنا 2
NMV

۱یوحنا 2

2
1ای فرزندانم، این را به شما می‌نویسم تا گناه نکنید. امّا اگر کسی گناهی کرد، شفیعی#2‏:1 یا ”مدافعی“. نزد پدر داریم، یعنی عیسی مسیح پارسا. 2او خودْ کفّارۀ#2‏:2 یعنی:‏ «طریق زدودن گناهان و فرو نشاندن غضب خدا نسبت به گناهکار». گناهان ما است، و نه گناهان ما فقط، بلکه گناهان تمامی جهان نیز.
اهمیّت اطاعت
3از این جا می‌دانیم او را می‌شناسیم که از احکامش اطاعت می‌کنیم. 4آن که می‌گوید او را می‌شناسد، امّا از احکامش اطاعت نمی‌کند، دروغگوست و راستی در او جایی ندارد. 5امّا آن که از کلام او اطاعت می‌کند، محبت به خدا#2‏:5 یا:‏ ”محبت خدا“. براستی در او به کمال رسیده است. از این جا می‌دانیم که در او هستیم: 6آن که می‌گوید در او می‌ماند، باید همان‌گونه رفتار کند که عیسی رفتار می‌کرد.
7ای عزیزان، حکمی تازه به شما نمی‌نویسم، بلکه حکمی دیرین که از آغاز داشته‌اید. این حکم دیرین، همان پیام است که شنیدید. 8در عین حال، حکمی که به شما می‌نویسم حکمی تازه است که حقیقتِ آن در او و نیز در شما نمایان است، زیرا تاریکی سپری می‌شود و نور حقیقی هم‌اکنون درخشیدن آغاز کرده است.
9آن که می‌گوید در نور است امّا از برادر خود نفرت دارد، هنوز در تاریکی به سر می‌برد. 10امّا آن که برادر خود را محبت می‌کند، در نور ساکن است و در او هیچ سبب لغزش نیست. 11امّا آن که از برادر خود نفرت دارد، در تاریکی است و در تاریکی گام برمی‌دارد. او نمی‌داند کجا می‌رود، زیرا تاریکی چشمانش را کور کرده است.
12ای فرزندان، به شما می‌نویسم،
زیرا گناهانتان به‌خاطر نام او آمرزیده شده است.
13ای پدران، به شما می‌نویسم،
زیرا او را که از آغاز است، شناخته‌اید.
ای جوانان، به شما می‌نویسم،
زیرا بر آن شریر غلبه یافته‌اید.
ای بچه‌ها، به شما می‌نویسم،
زیرا پدر را شناخته‌اید.
14ای پدران، به شما می‌نویسم،
زیرا او را که از آغاز است، شناخته‌اید.#2‏:14 محل شروع آیۀ ۱۴ در ترجمه‌های مختلف، متفاوت است.
ای جوانان، به شما می‌نویسم،
زیرا توانایید و کلام خدا در شما ساکن است،
و بر آن شریر غلبه یافته‌اید.
دل نبستن به دنیا
15دنیا و آنچه را در آن است، دوست مدارید. اگر کسی دنیا را دوست بدارد، محبتِ پدر در او نیست. 16زیرا هر چه در دنیاست، یعنی هوای نَفْس، هوسهای چشم و غرورِ مال و مقام، نه از پدر بلکه از دنیاست. 17دنیا و هوسهای آن گذراست، امّا آن که ارادۀ خدا را به جا می‌آورد، تا ابد باقی می‌ماند.
هشدار دربارۀ ’ضدّمسیح‘
18بچه‌ها، این ساعتِ آخر است و چنانکه شنیده‌اید ’ضدّمسیح‘ می‌آید، هم‌اکنون نیز ضدّمسیحانِ بسیار ظهور کرده‌اند، و از همین در‌می‌یابیم که ساعت آخر است. 19آنها از میان ما بیرون رفتند، امّا از ما نبودند؛ چه اگر از ما بودند، با ما می‌ماندند. ولی رفتنشان نشان داد که هیچ‌یک از ایشان از ما نبودند.
20امّا شما مسحی از آن قدّوس یافته‌اید و همگی دارای معرفت هستید. 21من اینها را به شما می‌نویسم، نه از آن رو که حقیقت را نمی‌دانید، بلکه از آن رو که آن را می‌دانید، و نیز می‌دانید که هیچ دروغی از حقیقت پدید نمی‌آید. 22دروغگو کیست، جز آن که مسیح بودنِ#2‏:22 این را که عیسی، همان پادشاه و نجات‌دهندۀ موعود اسرائیل است؛ همچنین در ۵‏:۱. عیسی را انکار می‌کند. چنین کسی همان ’ضدّمسیح‘ است که هم پدر و هم پسر را انکار می‌کند. 23هر که پسر را انکار کند، پدر را هم ندارد و هر که پسر را اقرار کند، پدر را نیز دارد.
24بگذارید آنچه از آغاز شنیده‌اید در شما بماند؛ اگر آنچه از آغاز شنیده‌اید در شما بماند، شما نیز در پسر و در پدر خواهید ماند. 25و این است آنچه او به ما وعده داده است، یعنی حیات جاویدان.
26من اینها را به شما دربارۀ کسانی نوشتم که گمراهتان می‌کنند. 27امّا دربارۀ شما باید بگویم آن مسح که از او یافته‌اید، در شما می‌ماند و نیازی ندارید کسی به شما تعلیم دهد، بلکه مسحِ او دربارۀ همه چیز به شما تعلیم می‌دهد. آن مسح، حقیقی است، نه دروغین. پس همان‌گونه که به شما تعلیم داده است، در او بمانید.
فرزندان خدا
28پس حال، ای فرزندان، در او بمانید تا آنگاه که او ظهور کند اطمینان داشته باشیم و هنگام آمدنش از وی شرمنده نشویم. 29اگر دریافته‌اید که او پارساست، پس می‌دانید آن که پارسایی را به عمل می‌آورد، از او مولود شده است.

The Persian New Millennium Version © 2014, is a production of Elam Ministries. All rights reserved.

www.kalameh.com/shop


Mehr über die هزارۀ نو erfahren

Ermutigt und fordert dich heraus, jeden Tag die Gemeinschaft mit Gott zu suchen.


YouVersion verwendet Cookies, um deine Erfahrung zu personalisieren. Durch die Nutzung unserer Webseite akzeptierst du unsere Verwendung von Cookies, wie in unserer Datenschutzrichtlinie beschrieben.