۱یوحنا 4:16

۱یوحنا 4:16 NMV

پس ما محبتی را که خدا به ما دارد شناخته‌ایم و به آن اعتماد داریم. خدا محبت است و کسی که در محبت ساکن است، در خدا ساکن است و خدا در او.
NMV: هزارۀ نو
Teilen