Crewch Gyfrif YouVersion am ddim

Dyma grynodeb o'r hyn y gelli ei ddisgwyl i'w weld yn ein Polisi Preifatrwydd a'n Telerau Defnyddio, sy'n cwmpasu'r holl gynhyrchion a gwasanaethau brand YouVersion:

Gwneud eich profiad yn bersonol.

Pan fyddi di'n creu cyfrif YouVersion neu yn defnyddio unrhyw un o'n ceisiadau neu ein safleoedd, mae'r wybodaeth a gasglwn gennym er mwyn cynnig profiad Beibl mwy personol.

Sut rydym yn defnyddio dy ddata.

Mae'r polisïau'n amlinellu'n glir y mathau o ddata a gasglwn o'th weithgaredd, a sut yr ydym yn defnyddio'r wybodaeth honno i wella dy brofiad o YouVersion.

Nid ydym yn rhannu dy ddata adnabod personol gydag unrhyw hysbysebwyr trydydd parti neu rwydweithiau ad. Yn wir, a oeddet t'n gwybod bod YouVersion yn weinidogaeth di-elw? Gan fod ein ffocws yn gamesiynol, nid ydym yn gwneud arian, yn gwerthu data, nac yn hysbysebu lle y tu mewn i gynhyrchion YouVersion.

Dy breifatrwydd wedi'i warchod.

Pan weli ystadegau rydym yn eu rhannu ac yn dathlu am ymgysylltu â'r Beibl ledled y byd, rydym yn sicrhau ein bod yn dadansoddi'r data mewn ffordd sy'n amddiffyn dy breifatrwydd.

Pan fo'r wybodaeth hon yn cael ei chyhoeddi, bydd ar ffurf gryno yn unig nad yw'n datgelu dy wybodaeth bersonol adnabyddadwy. Yn ogystal, rydym yn gweithredu mesurau diogelu diogelwch safonol y diwydiant a gynlluniwyd i ddiogelu eich data.

Dy brofiad di yw e.

Mae ein polisïau yn ei gwneud yn glir pa hawliau sydd gennyt wrth ddefnyddio YouVersion, gan gynnwys mynediad, rhannu, newid a dileu eich data personol. Rydym hefyd yn mynd i'r afael â thechnolegau casglu data a sut mae'r prosesau hynny yn helpu'r Gymuned YouVersion i ymgysylltu'n llawn â'r Beibl.

Rwy'n cytuno i adael i chi anfon negeseuon e-bost ataf i ddyfnhau fy ymgysylltiad â'r Beibl.


Rwy'n cytuno i Delerau a Polisi PreifatrwyddYouVersion.


Canslo

Cofrestra drwy Facebook
Cofrestra gyda Google

lleiafswm o 6 nodau

Trwy gofrestru, rwyt yn cytuno i'n Telerau a'n Polisi Preifatrwydd.

Cyfrif gennyt yn barod? MewngofnodaMynnwch y Profiad Llawn


Cynlluniau Darllen a Defosiynol am Ddim

Mae Cynlluniau Beibl yn dy helpu i ymwneud â Gair Duw bob dydd, o dipyn i beth.


Gwna fe'n Feibl i ti

Aroleuo neu osod Nod Tudalen ar dy hoff adnodau, gwneud Delweddau o Adnodau i'w rhannu, a chlymu Nodiadau cyhoeddus neu breifat i adrannau.


Ffrindiau

Canolbwyntia dy gyfeillgarwch ag eraill o amgylch y Beibl. Dewis beth i'w rannu a phryd i wneud hynny gyda chyfeillion dibynnol.


Adnod y Dydd

Tanysgrifio i Adnod y Dydd. Derbynia ebost dyddiol neu hysbysiad gwthio ar dy ddyfais symudol.