Makromod lalap lirna wawan (kjeNT)

Kisar

Číst tento překlad: Makromod lalap lirna wawan

Copyright Information

© 2008, Yayasan Sumber Sejahtera. All rights reserved.

You may share, copy, distribute, transmit, and extract portions or quotations from this work, provided that you include the above copyright information:

  • You must give Attribution to the work.
  • You do not sell this work for a profit.
  • You do not make any derivative works that change any of the actual words or punctuation of the Scriptures.

Permissions beyond the scope of this license may be available if you contact us with your request.

The New Testament
in Kisar

Autor

Yayasan Sumber Sejahtera

Další překlady tohoto vydavatele

Makromod lalap lirna wawan

Dostupné překlady

Celkem překladů:1,908
Celkem jazyků:1,318

Osobní

Oblíbené verše si můžete zvýraznit, uložit, nebo z nich vytvářet obrázky ke sdílení. K jednotlivým pasážím lze také přidávat veřejné či soukromé poznámky.

Vytvořit si bezplatný účet

Bezplatné plány čtení a výkladové poznámky

Plány vám pomohou se čtením Bible na každý den - stačí si jen udělat trochu času.

Prohlédnout si všechny plány čtení

Stáhněte si bezplatnou aplikaci Bible

Desítky milionů lidí používají aplikaci Bible™, aby z Bible udělali součást svého každodenního života. Stáhněte si bezplatnou aplikaci a získejte přístup k vašim záložkám, poznámkám a plánům čtení odkudkoli. Užívejte si stovky překladů včetně audio verzí, a to vše na vašem mobilním zařízení.