Výsledky vyhledávání: zkroušeného

 • Žalmy 102:1 (CSP)

  Modlitba zkroušeného, když umdlévá a vylévá před Hospodinem svůj nářek.

 • Job 36:15 (CSP)

  Zkroušeného vysvobodí skrze jeho soužení, bude jim otvírat ucho skrze útlak.

 • Žalmy 22:25 (CSP)

  Neboť nepohrdl a neopovrhl trápením zkroušeného, neskryl před ním svou tvář. Když k němu volal, vyslyšel ho.

 • Žalmy 109:16 (CSP)

  protože nepamatoval, že má prokazovat milosrdenství, pronásledoval člověka chudého a nuzného a zkroušeného v srdci chtěl usmrtit.

 • Žalmy 51:19 (CSP)

  Oběť Bohu je zkroušený duch. Bože, ty nepohrdneš zkroušeným a pokořeným srdcem.

 • Žalmy 25:16 (CSP)

  Pohleď na mě a smiluj se nade mnou, protože jsem osamělý a zkroušený.

 • Izaiáš 51:21 (CSP)

  Proto nyní slyš toto, zkroušená a opilá, ale ne vínem!

 • Žalmy 9:13 (CSP)

  Neboť vyhledává krev, pamatuje na ně, nezapomíná na volání zkroušených.

 • Žalmy 10:12 (CSP)

  Povstaň, Hospodine! Bože, pozvedni svou ruku! Nezapomeň na zkroušené!

 • Žalmy 34:19 (CSP)

  Hospodin je blízko těm, kdo jsou zkroušeni v srdci, zachraňuje ty, kdo mají zdeptaného ducha.

 • Žalmy 12:6 (CSP)

  Pro zkázu zkroušených a pro nářek chudých nyní povstanu, praví Hospodin, postavím do bezpečí toho, nad nímž si odfrkují.

 • Izaiáš 8:21 (CSP)

  Každý zkroušený a hladový bude procházet zemí, a jak bude hladový a vzteklý, bude proklínat svého krále i svého Boha. Obrátí se vzhůru

 • Izaiáš 49:13 (CSP)

  Výskejte, nebesa, jásej, země, hory, propukněte v radostný křik, protože Hospodin potěšil svůj lid a nad svými zkroušenými se slituje.

 • Izaiáš 54:11 (CSP)

  Zkroušená, bouří zmítaná, která jsi nedošla potěšení, hle, já uložím v antimonu tvé kameny a tvé základy položím na safírech.

 • Izaiáš 66:2 (CSP)

  Všechny tyto věci učinila má ruka, tak to všechno nastalo, je Hospodinův výrok. Ale k tomu shlédnu: Ke zkroušenému a ubitému v duchu a k tomu, kdo se třese při mém slovu.