Povznést se nad Zákon

Den 2 z 3 • Dnešní čtení

Zamyšlení

Pravidla jsou od toho, aby se…

Pravidla, zákony, předpisy nastavují mantinely, co je dobré, co je špatné. Jsou pro všechny stejná. Pravidla potřebujeme ve hře i v reálném životě. Život není hra, ale aby se nám dobře žilo, pomáháme si pravidly. Pravidla máme v rodině, ve škole, na kroužku, v klubu / v oddíle, v práci. V partě kamarádů existují pravidla, většinou nepsaná, ale jsou tam.

Pravidla nejsou od toho, aby se porušovala. Porušením pravidel dochází ve sportu k diskvalifikaci nebo zákazu činnosti, ve škole k poznámce, ve vztazích k rozchodu. Porušují-li se pravidla daná člověkem, měla by se změnit, aby pomáhala. Co myslíš?

Porušením Zákona činí člověk hřích, který vede od Boha, k smrti. Zákon pomáhá ukázat vzdorovitou povahu člověka. Zákon může hříšníka odsoudit, nikoliv zachránit.

Mojžíšův zákon (Zákon) nepřestal platit. Ježíš nepřišel Zákon zrušit, ale naplnit. Ježíš naplnil Zákon tím, že byl zabit za naše hříchy (zemřeli jsme Zákonu skrze tělo Kristovo). Naplnil Zákon doslova a do puntíku. Bůh se zachoval milosrdně, když Ježíše vzkřísil. Před svou smrtí Ježíš naplňoval Zákon tím, že se choval k lidem milosrdně. Naplněním Zákona podle Ježíše je milosrdenství. Kdo věří v Ježíše, byl vzkříšen k životu, ve kterém se dokáže chovat k lidem milosrdně (soucitně). Svým životem pak přináší něco dobrého (abychom přinesli ovoce Bohu).

Ježíš nám dává nahlédnout, jak chápat „Nezabiješ!” Ježíš nám přišel ukázat, že Zákon není snůška předpisů a směrnic. Ježíš nás učí dívat se na starozákonní přikázání Jeho milosrdnýma očima (viz Matouš 5). Nezabiješ jak tělo, tak ani duši. Nebudeš ho ubíjet svým hněvem, výsměchem, ani povyšováním v jakémkoliv ohledu.

Otázky:

  1. Co vypovídá o tobě, když porušuješ pravidla?
  2. Jak chápeš Boží Zákon Ježíšovýma očima?
  3. Jak se Ježíš choval k lidem, kteří zhřešili (srov. Jan 8, 1-11)?

Výzva:

Ke komu by ses měl zachovat milosrdně? Zachovej se tak.

Modlitba:

Pane Ježíši, děkuji, že jsi ke mně milosrdný. Nechováš se ke mě tvrdě. Prosím, chtěl bych být k lidem laskavější a mírnější, když nedokážou žít podle pravidel. Jak se mám chovat milosrdně k……? Amen.