Zachariáš 8
CSP

Zachariáš 8

8
Zaslíbení pro ostatek lidu
1I stalo se slovo Hospodina zástupů: 2Toto praví Hospodin zástupů: Horlím pro Sijón velkou horlivostí a velkým rozlícením horlím pro něj. 3Toto praví Hospodin: Vrátím se na Sijón a budu přebývat v Jeruzalémě. Jeruzalém se bude nazývat městem bezpečným#n.: věrným; h.: pravdy; srv. Iz 17,9v; 32,18v; 39,8 a hora Hospodina zástupů horou svatou.
4Toto praví Hospodin zástupů: V jeruzalémských ulicích budou znovu sedět starci a stařeny,#jediné použití výrazu ve f. v StS (v protikladu k častému m.) každý se svou holí v ruce pro vysoký věk.#h.: množství dnů; 1Kr 1,1 5Ulice města budou plné chlapců a děvčat radujících#Jr 30,19; n.: hrajících si se na jeho ulicích.
6Toto praví Hospodin zástupů: Jestliže to bude nemožné#n.: nesnadné; Gn 18,14; Jr 32,27 v očích ostatku tohoto lidu v oněch dnech, bude to nemožné také v mých očích? je výrok Hospodina zástupů.
7Toto praví Hospodin zástupů: Hle, zachráním svůj lid ze země východní i ze země na západ slunce,#vzhledem k použití na jiných místech (Ž 50,1; 113,3; Mal 1,11) vazba zřejmě vyjadřuje výraz “odevšad” 8přivedu je a budou bydlet v Jeruzalémě. Budou mým lidem a já budu jejich Bohem, věrně a spravedlivě.
9Toto praví Hospodin zástupů: Posilněte#h.: Ať se posilní (vaše ruce); n : Buďte smělí; v. 13; 2S 2,7; Ez 22,14; srv. 2Pa 15,7 své ruce, vy, kteří jste v těchto dnech slyšeli#vzhledem ke kontextu zde ptc. vyjadřuje děj v minulosti (srv. Dt 4,12) tato slova z úst proroků, v den, kdy byly položeny#Ag 2,18! [tedy roku 520 př. Kr.] základy domu Hospodina zástupů, aby byl znovu postaven chrám. 10Neboť před oněmi dny nebylo mzdy pro člověka ani mzdy pro zvíře nebylo, a ten, kdo vycházel a vcházel, neměl pokoj od protivníka, protože jsem poštval všechny lidi jednoho proti druhému. 11Nyní však nebudu jednat s ostatkem tohoto lidu jako v dřívějších dnech, je výrok Hospodina zástupů. 12Neboť setbě se bude dařit,#(pro podobný význam h. výrazu pokoj srv. Dt 29,18; Jr 15,5, aj.) réva vydá plody, země vydá úrodu a nebesa dají rosu. To všechno dám do vlastnictví ostatku tohoto lidu. 13I stane se, že jako jste byli mezi národy kletbou, dome judský a dome izraelský, tak vás zachráním a budete požehnáním. Nebojte se, posilněte#v. 13p; 1K 16,13 své ruce.
14Neboť toto praví Hospodin zástupů: Jako jsem měl v úmyslu naložit s vámi zle, když mě vaši otcové podněcovali ke hněvu, praví Hospodin zástupů, a neslitoval#Jr 20,16; Ez 24,14; Jon 3,9; n. nelitoval jsem toho; Jr 4,28 jsem se, 15tak mám zase v těchto dnech v úmyslu prokázat Jeruzalému a domu judskému dobro. Nebojte se! 16Toto jsou věci, které konejte: Mluvte pravdu každý se svým bližním,#Ef 4,25; n : Říkejte jeden druhému pravdu; (srv. 2Kr 3,23; Iz 41,6) pravdu a pokojný soud#tj. právo, které slouží ku pokoji vynášejte#h.: suďte; 1Kr 3,28 ve svých branách.#Dt 21,19p 17Nikdo ať nezamýšlí ve svém srdci zlo proti svému bližnímu a nemilujte lživou přísahu, neboť toto všechno nenávidím, je Hospodinův výrok.
18I stalo se ke mně slovo Hospodina zástupů: 19Toto praví Hospodin zástupů: Půst#7,5; [šlo o půsty týkající se připomínky událostí popsaných v 2Kr 25 (prolomení hradeb, spálení chrámu, zabití Gedaljáše a začátek obléhání Jeruzaléma)] čtvrtého, půst pátého, půst sedmého a půst desátého měsíce změním domu judskému v jásot, radost a veselé#h.: dobré; 1Kr 8,66 svátky. Proto milujte pravdu a pokoj.
20Toto praví Hospodin zástupů: Znovu se stane, že přijdou národy a obyvatelé mnoha měst -- 21obyvatelé jednoho města půjdou do druhého a řeknou: Pojďme, vydejme se udobřit si Hospodinovu tvář a hledat Hospodina zástupů. Já také půjdu. 22A půjdou mnozí lidé a mocné národy hledat Hospodina zástupů v Jeruzalémě a udobřit si Hospodinovu tvář. 23Toto praví Hospodin zástupů: V oněch dnech se stane, že deset#[jeden ze způsobů, jak se v h. naznačuje velký počet – srv. Gn 31,7; 1S 1,8] mužů z národů všech jazyků se chytí, ano, chytnou se Judejce za cíp roucha a řeknou: Půjdeme s vámi, protože jsme slyšeli, že je s vámi Bůh.

Český studijní překlad, Copyright © 2009, Nadační fond překladu Bible. Použito s povolením. Nedistribuovat.

Zjisti více o Český studijní překlad