Zjevení 16
CSP
16
Sedm misek Božího hněvu
1Tu jsem uslyšel mocný hlas ze svatyně, který těm sedmi andělům říkal: “Jděte a vylejte těch sedm misek Božího hněvu na zem.”
2První z nich odešel a vylil svou misku na zem, a na lidi, kteří měli cejch šelmy a kteří se klaněli jejímu obrazu, přišly zlé a zhoubné vředy.#ř.: nastal zlý a zhoubný vřed; v. 11; Ex 9,9
3Druhý [anděl] vylil svou misku do moře, a změnilo se v#ř.: stalo se / stala se (objevila se) krev jako krev mrtvého a všechna živá duše, která byla v moři, zemřela.
4Třetí vylil svou misku do řek a pramenů vod, a objevila se v nich#var.: změnily se v krev. 5Uslyšel jsem, jak anděl vod říká: “Spravedlivý jsi, který jsi a kterýs byl, ty Svatý, že jsi vynesl tento soud; 6neboť prolili krev svatých a proroků, a dal jsi jim pít krev. Zaslouží si to!”#ř.: Jsou hodni takového trestu 7A uslyšel jsem, jak oltář#var. (slabě doložená): jiný od oltáře; 6,9 říká: “Ano, Pane Bože Všemohoucí, pravé a spravedlivé jsou tvé soudy.”
8A čtvrtý [anděl] vylil svou misku na slunce, a bylo mu dáno, aby ožehlo lidi ohněm. 9Lidé byli ožehnuti velikým žárem a proklínali#ř.: potupili jméno Boha, který měl moc nad těmito ranami, ale neobrátili se,#n.: neučinili pokání; 2,21 aby mu vzdali slávu.
10Pátý [anděl] vylil svou misku na trůn šelmy, a její království se zatmělo; lidé se bolestí#n.: ze strádání kousali do jazyka 11a proklínali#ř.: potupili nebeského Boha pro své bolesti a pro své vředy, ale neodvrátili#n.: neučinili pokání; 2,21 se od svých skutků.
12Šestý [anděl] vylil svou misku na velikou řeku Eufrat, a její voda vyschla, aby byla připravena cesta králům od východu slunce. 13A uviděl jsem z úst draka a z úst šelmy a z úst falešného proroka vycházet tři nečisté duchy jako žáby. 14Jsou to duchové démonů, činící znamení; vycházejí ke králům celé obydlené země, aby je shromáždili k boji ve veliký den Boha, Všemohoucího. 15"Hle, přicházím jako zloděj; blahoslavený, kdo bdí a střeží své šaty, aby nechodil nahý a neviděli jeho nahotu.#ř.: neslušnost" 16I shromáždil je na místo, zvané hebrejsky Harmagedon.#[zřejmě z h. har / ‘îr maggedon – tj. hora / město Megido (Sd 5,19p; Za 12,11)]
17Sedmý [anděl] vylil svou misku na ovzduší, a ze svatyně od trůnu vyšel mocný hlas, který řekl: “Stalo se!” 18A nastaly blesky, hlasy a hromy, a nastalo veliké zemětřesení, jaké nebylo, co je#ř.: povstal / objevil se člověk na zemi; tak veliké a silné bylo to zemětřesení. 19A to veliké město se roztrhlo#ř.: stalo na tři díly a města národů se zřítila. A veliký Babylon byl připomenut před Bohem, a Bůh mu dal číši vína svého planoucího hněvu. 20Všechny ostrovy zmizely#ř.: A každý ostrov utekl; 6,14 a hory nebyly k nalezení. 21Veliké kroupy jako závaží#ř.: váha talentu [tj. asi 36kg] padaly z nebe na lidi; a lidé prokleli#ř.: potupili Boha pro tu ránu krupobití, protože ta rána byla velmi veliká.

Český studijní překlad, Copyright © 2009, Nadační fond překladu Bible. Použito s povolením. Nedistribuovat.

Zjisti více o Český studijní překlad