Izaiáš 28
CSP

Izaiáš 28

28
Běda Efraimovi pro jeho hříchy
1Běda#29,15; 18,1; [první z druhé (srv. kp. 5) série šesti Běda; 29,1.15; 30,1; 31,1; 33,1] vznešené koruně#[prav. míněno Samaří, hl. město sev. království, před svým pádem r. 721 př. Kr.; srv. Am 6,6] Efrajimových opilců, vadnoucímu květu jeho skvostné ozdoby, který je na vrchu úrodného údolí, koruně zmožených#[n. (Ibn Ezra pokládal slovo “údolí” (gé) za stažený tvar): na hlavě mužů nacpaných tučnými věcmi (25,6!) a zmožených …] vínem. 2Hle, Panovník má cosi#n.: někoho silného a ohromného jako příval krupobití, jako smršť zhouby; cosi jako příval mocných rozvodněných vod mocně#n.: rukou spustí na zem.#n.: kdosi jako … vod ji (? je – předmět v h. není určen) mocně srazí k zemi; srv. Am 5,7!; Iz 30,32 3Vznešená koruna Efrajimových opilců bude nohama pošlapána. 4A vadnoucí květ slávy její nádhery, který je na vrchu úrodného údolí,#[n. (Ibn Ezra pokládal slovo “údolí” (gé) za stažený tvar): na hlavě mužů nacpaných tučnými věcmi (25,6!) a zmožených …] bude jako raný fík před létem -- kdo ho uvidí, zhltne ho, jen co ho uchopí.#n.: bude v jeho dlani
5V onen den bude Hospodin zástupů slavnou korunou a nádherným věncem ostatku svého lidu. 6A duchem práva tomu, jenž zasedá na soudu, a udatností těm, kdo odvracejí boj v bráně.#[nejdůležitější místo pro obranu města; srv. Sd 9,44]#n.: obracejí boj k bráně.
Hříchy Judovy
7Ale i tito vrávorají při víně a klopýtají při pivu: Kněz i prorok vrávorají při pivu, jsou zmateni z vína, klopýtají z piva. Chybují#n.: bloudí; v h. stejné sloveso jako výše: vrávorají; srv. obrazné použijí v 1S 26,21 / n.: vrávorají při vidění ve vidění, jsou vratkého úsudku.#n.: motají se při vynášení rozsudku / rozhodnutí (HL). [Všechna slovesa ve verši jsou v h. perfektu (20)] 8Neboť všechny stoly jsou plné hnusných zvratků,# n.: zvratků a nečistoty není čistého místa.
9Koho bude#n.: to chce; [podmětem je prav. Izajáš a v. 9+10 je reakcí jeho posluchačů] vyučovat poznání a koho naučí#n.: chce učit rozumět zprávě?#n.: komu poskytnout / dát vyučování Odstavené od mléka? Vzaté od prsu? 10Vždyť říká: Pokyn za pokynem, pokyn za pokynem, míru#dosl. měřicí šňůra /-u; srv. 34,11 k míře, míru k míře, trochu sem, trochu tam.#h. caw lácáw, caw lácáw, kaw lákáw, kaw lákáw, z‘ér šám, z‘ér šám. – [Pravděpod. posměšné napodobení způsobu mluvy proroka na způsob českého bla bla.] 11Ano, žvatlavou řečí a cizím jazykem bude mluvit k tomuto lidu. 12Ten, který jim řekl: Toto je místo odpočinku,#11,10; 32,18; [tj. země, kterou jim dal Hospodin, jemuž mají důvěřovat] dejte odpočinek vyčerpanému, toto je místo odpočinutí;#srv. příbuzný výraz Jr 6,16 ale nechtěli poslechnout. 13I bude pro ně Hospodinovo slovo pokyn na pokyn, pokyn na pokyn, míru k míře, míru k míře, trochu tam, trochu tam,#h. caw lácáw, caw lácáw, kaw lákáw, kaw lákáw, z‘ér šám, z‘ér šám. – [Pravděpod. posměšné napodobení způsobu mluvy proroka na způsob českého bla bla.] a tak půjdou,#[tj. udělají opak toho, co mají (v. 12) – odpočinout] upadnou dozadu, polámou se, budou chyceni a zajati.
Soud nad Judou a úhelný kámen na Sijónu
14Proto slyšte Hospodinovo slovo, posměvači vládnoucí tomuto lidu, který je v Jeruzalémě. 15Protože jste řekli: Uzavřeli jsme smlouvu se smrtí a s podsvětím jsme udělali ujednání;#[výraz choze obvykle používaný ve smyslu vidění / vidoucí (29,10) zde (a také příbuzný výraz chazút ve v. 18 /srv. zjevení – 21,2/) je podle paralelismu homonymum, jehož význam ujednání není zcela jistý; ] i když bude procházet valící se bič,#[složený obraz o asyrské a babylonské armádě – valící se jako povodeň (v. 2; 8,7) + bič (10,26)] nepřijde na nás, protože jsme učinili lež svým útočištěm a v klamu jsme se ukryli.
16Proto toto praví Panovník Hospodin: Hle, já kladu jako základ na Sijónu kámen, vyzkoušený#n. (slovo může označovat druh horniny – jemnozrnnou rulu): rulový kámen, drahocenný, úhelný základ, pevně založený. Kdo věří, nebude spěchat.#n : nebude jednat zbrkle; 5,19; ::Př 19,2 17Učiním právo mírou#dosl. měřicí šňůra /-u; srv. 34,11 a spravedlnost závažím.#n.: vodováhou (nástroj pro horizontální přesnou míru); 2Kr 21,13; srv. Am 7,7v Krupobití smete lživé útočiště a úkryt zaplaví vody. 18A bude zrušena vaše smlouva se smrtí a vaše ujednání s podsvětím neobstojí. Když bude procházet valící se bič, zůstanete mu k pošlapání. 19Kdykoli bude procházet, zmocní se vás: vždyť bude procházet ráno co ráno, ve dne i v noci. Bude to čirá hrůza, jen porozumět zprávě.#v. 9; n : se dát poučit 20Protože lehátko bude krátké k protáhnutí a přikrývka bude úzká na zabalení.#[prav. dal dva obrazy falešné jistoty – příslib odpočinku a ochrany před chladem se nenaplní] 21Neboť Hospodin povstane jako na hoře Perasímu, rozzuří se#n.: roztřese se jako v Gibeónském údolí, aby vykonal své dílo, sobě cizí dílo, a aby vykonal svou službu, pro něj neobvyklou#h.: cizorodou / sobě cizí; [místo vítězství nechá na Izrael dopadnout trest] službu.
22Nuže nebuďte drzí, aby nebyla zesílena vaše pouta, protože od Panovníka Hospodina zástupů jsem slyšel o konci, o němž je rozhodnuto pro celou tuto zemi. 23Naslouchejte a slyšte můj hlas, pozorně naslouchejte a poslechněte mou řeč. 24Což bude oráč celý den#n : stále orat, aby zasel? Bude neustále kypřit#h.: otvírat a vláčet svou půdu? 25Když vyrovnal její povrch, což nerozhází černuchu#[Nigella sativa; v. 27] a nerozsype kmín, nevloží pšenici, proso i ječmen na jejich místo a špaldu na své meze? 26Jeho Bůh jej vychovává ke správným způsobům a vyučuje ho. 27Vždyť černucha se nemlátí smykem#[obě semena jsou příliš malá na tuto techniku; 41,15; Am 1,3 a po kmínu se nejezdí koly vozu, ale černucha se vyklepává metlou a kmín holí. 28Zrno se musí rozdrtit, vždyť ho jistě nebude mlátit stále, bude ho rozrušovat koly svého vozu a koňmi, ale nerozdrtí ho.#[podobenství možno chápat tak, že Bůh – i když soudí a trestá – dělá své dílo ve správný čas (v. 24), na správné místo (v. 25) a správným způsobem (v. 27n)] 29To také pochází od Hospodina zástupů: Je podivuhodný v radě a velký v obezřetnosti.#n.: v účinném jednání; srv. Př 3,21

Český studijní překlad, Copyright © 2009, Nadační fond překladu Bible. Použito s povolením. Nedistribuovat.


Zjisti více o Český studijní překlad